top of page

Metsamajandamiskava

Metsamajandamiskava on metsaomaniku jaoks üks tähtsamaid dokumente, kuna see annab suunised ja juhised metsa järgmise kümne aasta majandamiseks. Kava ei käsitle ainult metsa praegust väärtust, vaid aitab ka planeerida, milliseid töid teha, millises mahus ja kuidas toimida peale raiet.

Metsamajanduskava koostatakse metsavarude ja seisundi ülevaate põhjal ning sisaldab soovituslikku 10-aastast tegevuskava konkreetse kinnistu majandamiseks. Ainult riikliku tegevusloaga metsakorraldusettevõtted võivad koostada ja kinnitada metsakavasid, tagades sellega kvaliteetse töö.

Kavas tuuakse välja kasvava metsa tagavara, peamised puuliigid, kasvukohatüüp ja puistu täius. Oluline on märkida, et kava ei ole kinnisvara hindamisakt, vaid pigem objektiivne kinnistu inventuur, mis aitab hindamisel arvestada erinevate teguritega nagu metsatäius, vanus ja kasvukohatüüp.

Metsamajanduskava aitab teha teadlikke otsuseid metsa majandamisel, tagades selle säästliku kasutamise ja väärtuse säilimise tulevikus.

Metsamajandamiskava.webp
bottom of page